Zadzwoń teraz: 604 112 558

Regulamin - domeny

I. Postanowienia ogólne

1. Podmiotem zobowiązującym się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta procedury rejestracji domen na podstawie współpracy partnerskiej z firmą Dinfo SI jest firma MANGOMEDIA.PL Jarosław Turkot z siedzibą przy ul. Radziwoja 14, 61-057 w Poznaniu.
2. Abonent to podmiot, na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji domeny.
3. MANGOMEDIA.PL zwany dalej Usługodawcą zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta procesu rejestracji domeny internetowej tj. rezerwacji i rejestracji nazwy domeny lub zmiany danych Abonenta, oraz zmiany delegacji domeny, lub przeprowadzenia transferu domeny, jak również do obsługi zarejestrowanych domen.
4. Rejestracja domeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez wnioskodawcę wniosek w formie elektronicznej oraz po otrzymaniu dokonanej przez wnioskodawcę opłaty wg cennika usług, o którym mowa w dalszej części regulaminu.
5. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację domeny internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą, co jest jednoznaczne ze spełnieniem poniższych ogólnych warunków:
Abonent:
a. zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych:
 • nazwisko i imię abonenta lub nazwa firmy,
 • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy,
 • numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,
 • numer NIP,
 • e-mail,
 • numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem,
 • adres korespondencyjny,

b. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany jest dodatkowo do przekazania następujących danych:

 • numer identyfikacyjny REGON,
 • adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej,
c. zgadza się na przetwarzanie danych przez Usługodawcę w związku z rejestracją domeny internetowej,
d. w razie zaistnienia zmiany danych osobowych powinien dokonać ich aktualizacji,
e. zobowiązuje się także do zgodnego z prawem i aktualnym regulaminem MANGOMEDIA.PL korzystania z usług, przysługujących mu praw i wywiązywania się z powstałych zobowiązań.
Usługodawca:
a. zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta rejestracji domeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestracje,
b. zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych z wyjątkiem sytuacji, o której mowa wcześniej w pkt. 5c,
c. ma prawo do odmowy rejestracji domeny lub przerwania procedury w przypadku, gdy:
 • Abonent podał nieprawidłowe dane osobowe,
 • Abonent nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,
 • Abonent nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestracje domeny (patrz zasady rejestracji domen internetowych w dalszej części regulaminu),
 • nazwa domeny (domena) jest już zarejestrowana.

Za wszelkie straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu rejestracji domen internetowych przez Abonenta konsekwencje ponosi sam Abonent.

II. Rejestracja Domen Internetowych

1. Prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny internetowej zawierający:

 • nazwę domeny,
 • dane personalne wnioskodawcy,
 • nazwy serwerów dns,
należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.mangomedia.pl.
2. Dodatkowo Abonent ma obowiązek wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem usług MANGOMEDIA.PL.
3. Dowód wpłaty należy dostarczyć w terminie do 5 dni od daty przesłania wniosku w formie elektronicznej.
4. Po otrzymaniu w.w. dokumentów MANGOMEDIA.PL zobowiązuje się do kontynuacji rejestracji domeny internetowej.
5. W razie potrzeby kontaktu z Abonentem zostaną wykorzystane informacje o numerach telefonów, adresy poczty elektronicznej lub adresy do korespondencji przedstawione we wniosku przez wnioskodawcę.
6. Abonent ma prawo do:
 • zmiany nazwy domeny, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą,
 • zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
 • usunięcia swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy usługodawcą a Abonentem,
 • zmiany Abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków związanych z rejestracja i utrzymaniem domeny,
 • transferu domeny do innego rejestratora.
W przypadku podania nieprawdziwych danych zadane zmiany nie zostaną przeprowadzone.
Termin realizacji powyższych zmian w przypadku postępowania zgodne z procedurą nie powinien być dłuższy niż 72 godziny.

III. Odmowa Rejestracji Domeny

1. Firma MANGOMEDIA.PL ma prawo do wstrzymania lub rezygnacji z procedury rejestracji domeny w następujących okolicznościach:
a. wniosek zawiera nieprawdziwe dane Abonenta (w celu ich potwierdzenia firma MANGOMEDIA.PL zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności),
b. opłata za rejestrację domeny nie wpłynęła w terminie.
2. Abonent zobowiązuje się do poprawienia wszystkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
4. Abonent jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o wszelkich zmianach dotyczących jego danych zawartych we wniosku rejestracyjnym.
5. W razie nie poinformowania o zaistniałych zmianach, wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.

IV. Opłaty

1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykonanie określonych usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych przez MANGOMEDIA.PL na podstawie faktur proforma w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.
2. Wysokość opłat została określona w cenniku usług firmy MANGOMEDIA.PL na stronie www.mangomedia.pl.
3. Jednorazowa opłata obejmuje 12-miesięczny okres utrzymywania domeny internetowej.
4. Wpłaty za kolejny okres utrzymania domeny internetowej należy dokonać po otrzymaniu faktury proforma w terminie do 5 dni.
* po upłynięciu terminu utrzymywania domeny internetowej przez okres 12 miesięcy jest on automatycznie przedłużany na kolejny rok, jeżeli nie wpłynie wniosek od Abonenta (w terminie do 30 dni przed końcem terminu na jaki zawarto umowę) z pisemną rezygnacją z korzystania z usług internetowych świadczonych przez firmę MANGOMEDIA.PL. Faktury są wystawiane w oparciu o dane zawarte we wniosku rejestracyjnym
5. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez usługodawcę numer rachunku bankowego.
6. Datą decydująca jest data wpływu środków na konto.
7. Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny przez firmę MANGOMEDIA.PL
9. Niewniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Abonenta na niezarejestrowanie domeny lub usunięcie istniejącej z bazy NASK.
10. W razie odmowy rejestracji domeny przez NASK opłata wniesiona przez Abonenta zostanie mu zwrócona.
11. Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Abonenta nie powoduje zwrotu dokonanej opłaty.

V. Postanowienia Końcowe

1. Firma MANGOMEDIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Zarówno Abonenta jak i Usługodawcę obowiązuje również regulamin NASK dostępny na stronach www.dns.pl.
3. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco i udostępnione pod adresem www.mangomedia.pl.
4. Wszelkie spory będą roztrzygane we właściwym sądzie dla Abonenta.
5. Zobowiązuje się zainteresowane strony do przeczytania i przestrzegania niniejszego regulaminu.