Zadzwoń teraz: 604 112 558

Polityka prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Turkot Mangomedia.pl z siedzibą w Poznaniu informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Jarosław Turkot „Mangomedia.pl”.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne stają się poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jarosław Turkot Mangomedia.pl z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Radziwoja 14, 61-057 Poznań, NIP 7822062522, REGON 631224024 zwana dalej „Przediębiorcą”.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z osobą odpowiedzialną poprzez e-mail biuro@mangomedia.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Przedsiębiorcę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorcy art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadniony interes Przedsiębiorcy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorcy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych, usług IT, usług hostingowych oraz rejestratorzy nazw domen,
b) podmioty świadczące na rzecz Przedsiębiorcy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Przedsiębiorca będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, gdy będzie to konieczne do realizacji usługi, również w sytuacji kiedy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Przedsiębiorcy mających siedziby w państwach trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną - przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Przedsiębiorcę treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, w pozostałych przypadkach - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Przedsiębiorca prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Radziwoja 14, 61-057 Poznań lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@mangomedia.pl.

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Przedsiębiorcę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.