Zadzwoń teraz: 604 112 558

Polityka prywatności

W ramach serwisu Mangomedia.pl przetwarzamy dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jarosław Turkot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Turkot „Mangomedia.pl”, pod adresem: ul. Radziwoja 14, 61-057 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 7822062522, numer REGON: 631224024.

2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

 • formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://www.mangomedia.pl/pl/kontakt/zapytanie-6.html
 • pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@mangomedia.pl,
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: MANGOMEDIA.PL Jarosław Turkot, ul. Radziwoja 14, 61-057 Poznań.


3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach następujących celów i podstaw prawnych:

Jeżeli odwiedzasz stronę internetową https://mangomedia.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania strony,
 • monitorowania ruchu,
 • weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej,
 • ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego lub czatu znajdującego się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeżeli odwiedzasz nasz fanpage w ramach portalu społecznościowego Facebook i kontaktujesz się z nami za pomocą aplikacji Messenger

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami za pomocą portalu społecznościowego Facebook monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług.

Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku lub Instagramie przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest kontakt z osobami zainteresowanymi naszymi usługami, prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą.

Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także jeżeli jako nasz Klient korzystasz z paneli oraz infrastruktur informatycznych zapewnianych przez nas w ramach świadczonych usług.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu rozpoczęcia korzystania z naszych usług, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Jeśli jesteś już naszym Klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z hostingiem oraz usługi związane z udzielaniem certyfikatów SSL – Cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe -Księgowy Expert Anna Neska-Woźniak, ul. Zgoda 14/10, 60-128 Poznań,
 • podmiotowi odpowiadającego za działanie czatu na naszej stronie internetowej - Smartsupp.com, Šumavská 31, budowa B, 602 00 Brno, Republika Czeska,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi rejestracji domen – DINFO.pl Sylwia Wierońska, ul. Nadbrzeżna 2, 43-300 Bielsko-Biała,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne w ramach naszej strony internetowej – Google Ireland Ltd,
 • podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym Facebook, jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku lub kontaktujesz się z nami przez aplikację Messenger – Meta Platforms Ireland Limited. W tym zakresie my oraz Meta jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Facebooka.
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi pośrednictwa płatności:
  • Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.


5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej - przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • Jeśli jesteś naszym Klientem, Dostawcą albo Współpracownikiem (osobą, która zawarła z nami umowę) lub ich przedstawicielem = – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa pomiędzy nami oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do upływu 3 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
 • Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego.


6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: 

Prawo dostępu

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę (jeśli na niej opiera się przetwarzanie) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Masz też prawo żądania, by dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Prawo do wniesienia skargi Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Prawo do wyrażenia sprzeciwu Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Dodatkowo, pliki cookie dzielą się według następujących kategorii:

 1. Techniczne pliki cookie - pliki te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej. Pliki te mogą również wykrywać nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania strony i pomagać w naprawianiu błędów, jak również umożliwiają weryfikację zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód na inne pliki cookie. Zablokowanie ich może spowodować nieprawidłowe działanie strony.
 2. Analityczne i statystyczne - te pliki cookie umożliwiają statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Umożliwiają one m.in. weryfikację ruchu na stronie internetowej, liczenie ilości wejść, mierzenie sposobu korzystania ze strony oraz analizę tego z jakich urządzeń i przeglądarek korzystają użytkownicy. W celu prowadzenia działań analitycznych korzystamy z narzędzi, takich jak Google Analytics. Narzędzia te mogą wymagać użycia plików cookie.


Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Niezależnie od kwestii wyrażenia zgody, istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.